Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra

Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra

Sokolská 6
90001 Modra
IČO: 00162787

Informácie o inštitúcii Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra

Študijné odbory a profil absolventov školy

 

l. študijný odbor: 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Profil absolventa

Tento študijný odbor vzhľadom na charakter odborných predmetov (jednotlivé metodiky)  a počet hodín praxe je výborným základom pre štúdium na vysokej škole humanitného zamerania.


Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaným pracovníkom pre výchovno-vzdelávaciu prácu v predškolských zariadeniach a v zariadeniach výchovy mimo vyučovania. Na základe získaných vedomostí a zručností vie úspešne pedagogicky pracovať, vybavovať písomnosti späté s touto činnosťou. Po šesťmesačnej nástupnej praxi je absolvent pripravený pre prácu s deťmi v materskej škole i v zariadeniach výchovy mimo vyučovania, pre komunikáciu s rodičmi i s celou pedagogickou i nepedagogickou verejnosťou. Má organizačné schopnosti a svoj umelecký a športový talent vie využívať v práci s deťmi. Získava i základy metodiky výučby cudzieho jazyka v predškolských zariadeniach.

Odborné predmety

pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia a starostlivosť o zdravie, hudobná výchova s metodikou, výtvarná výchova s metodikou, telesná výchova s metodikou, literárna a jazyková výchova, hra na hudobný nástroj (gitara, klavír, flauta), praktikum dramatickej výchovy, prírodovedné a polytechnické praktikum, pedagogická prax, ale aj informatika.

Jazyky, ktoré sa vyučujú: anglický, nemecký a ruský.

Podmienska prijatia: talentová skúška

 

2. študijný odbor: 7662 6 animátor voľného času

Profil absolventa

Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaným, samostatným, tvorivým pracovníkom, ktorý projektuje, pripravuje, usmerňuje a organizuje voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach a inštitúciách ( výcvikové štúdiá, voľnočasové centrá, múzeá, galérie, knižnice, kultúrne a umelecké zväzy a spolky a pod.), v oblasti zdravia a športu ( kúpeľné a medicínske centrá, sanatóriá, športové štúdiá a fitcentrá, a pod.), v oblasti verejnej práce a prostriedkov masovej komunikácie ( médiá, nakladateľstvá, kiná, videotéky, multimediálne strediská), v oblasti gastronómie, ubytovania a zábavy ( hotely, penzióny, hudobné kluby, a pod.), v oblati cestovného ruchu (poradenské centrá cestovného ruchu, kúpeľné strediská a dovolenkové centrá, prázdninové a dovolenkové kluby, a pod.), v oblasti sociálnej starostlivosti ( centrá sociálnej starostlivosti, azylové domy, domovy dôchodcov, detské domovy, a pod.). Vedomosti získané štúdiom tohto odboru umožňujú pokračovať absolventovi v štúdiu na vysokej škole. Študenti tohto odboru sú kreatívni v práci s deťmi i dospelými a veľmi vítaní ako animátori v rôznych spoločenských ištitúciách ( v múzeách, galériách...).

Odborné predmety

teória a metodika animačných činností, pedagogika, psychológia, sociológia, teória a dejiny kultúry, manažment kultúry, základy cestovného ruchu, informačná a výpočtová technika, administratíva a korešpondencia.

Jazyky, ktoré sa vyučujú:  anglický, nemecký. ruský

 

Študijný odbor 7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

 (veľmi vhodný aj pre činnosť au pair (guvernantky) doma i v                                                zahraničí)

Profil absolventa

Absolvent tohto študijného odboru má úplné stredné odborné vzdelanie. Je teoreticky i prakticky pripravený zabezpečovať adekvátnu výchovno-vzdelávaciu i opatrovateľskú činnosť ako vychovávateľ napríklad v školských kluboch, v oblasti sociálnej starostlivosti o deti, mládež i dospelých. Je schopný zabezpečiť svojim zverencom výchovu i vzdelávanie v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami i s prihliadnutím na prípadné zdravotné postihnutie alebo obmedzenie. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti sociálnej práce, ale vďaka výučbe metodík má predpoklady i na vysokoškolské štúdium učiteľského zamerania.

Odborné predmety

pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, patopsychológia, zdravoveda, opatrovateľská činnosť, právna náuka, sociológia, hudobná výchova s metodikou, výtvarná výchova s metodikou, telesná výchova s metodikou, pracovná výchova s metodikou, aplikovaná informatika, prax.

Jazyky, ktoré sa vyučujú: anglický, nemecký a ruský.

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr.Jarmila Bachanová , riaditeľka školy - denne od 8.00 - 14.00 v riaditeľni školy
telefonicky 033 6472567 riaditeľ , 033 6472577 sekretariát

Kde nás nájdete?

Zobrazit